Aktualności i komunikaty

 

 

PRAKTYKI I STAŻE STUDENCKIE

 Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą.

  Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu można uzyskać pod numerem telefonu (61) 8567-281 oraz adresem mailowym: praktyki.oum.poznan@gum.gov.pl

"Aktualne oferty praktyk: 

 

Komunikat z dnia 24.01.2018 r.

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów, na przyrządach pomiarowych podlegających legalizacji, w przypadku przyrządów, których dowodem legalizacji jest cecha, od dnia 1 stycznia bieżącego roku, wskazuje ona na datę, do kiedy ważna jest legalizacja przyrządu, a nie jak miało to miejsce dotychczas datę, kiedy legalizacja została wykonana:

Przykładowy wzór wizerunku cechy legalizacji

 

Komunikat z dnia 20.10.2017 r. 

Informujemy, że w dniach 04 – 06 października 2017 r. odbyło się w Kielcach 8. sympozjum METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA,  pt. "Metrologia podstawą systemu oceny zgodności", organizowane przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000. Celem sympozjum było doskonalenie wiedzy w procesie spełniania wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz poznanie wymagań wynikających z nowych regulacji prawnych niezbędnych w praktycznych zastosowaniach w procesach oceny zgodności.

W trakcie  sympozjum referat pt. „Zarządzanie ryzykiem narzędziem do doskonalenia systemu nadzoru nad przyrządami pomiarowymi na rzecz ochrony interesu publicznego” wygłosiła reprezentująca Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, dr inż. Joanna Wiśniewska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 

Komunikat z dnia 06.06.2017 r.

Informujemy, że z dniem 02.06.2017 r. opłatę za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy w ramach postępowania administracyjnego, na wniosek strony, w sprawie legalizacji przyrządu pomiarowego należy uiścić w terminie 7 dni od daty złożenia tego wniosku do kasy urzędu lub na konto: Okręgowego Urzędu Miar nr 79101014690029162231000000.

Zgodnie z art. 24a ust. 3a ustawy z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 poz. 884 z późn. zm.) nieuiszczenie opłaty w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Komunikat z dnia 07.04.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2017 r. zmianie ulega cennik na usługi oceny zgodności przyrządów pomiarowych.


Komunikat z dnia 18.05.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że 20 maja 2016 r.  jest Światowym Dniem Metrologii. Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczamy poniżej link do plakatu Metrologia - Pomiary w dynamicznym świecie:

Plakat: Metrologia - Pomiary w dynamicznym świecie

 

Komunikat z dnia 22.03.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 kwietnia br. przestają obowiązywać: Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych. Dyrektywy te zastępowane są odpowiednio dyrektywami:

a) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) [Dz.U.UE.L.2014.96.149];

b) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) [Dz.U.UE.L.2014.96.107].

 

W związku z powyższym konieczne jest przez producenta dostosowanie oznakowania zgodności nanoszonego na przyrząd pomiarowy po przeprowadzonej ocenie zgodności do nowych wymagań.

 

Komunikat z dnia 12.01.2016 r.

 Uprzejmie informujemy, że Zespół Labolatoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu rozszerzył Zakres Akredytacji AP 084 o wzorcowanie pehametrów i konduktometrów.

 

Komunikat z dnia 25.09.2015 r. 


W dniu 25.09.2015 r. przedstawiciele Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu uczestniczyli w otwarciu Prywatnego Muzeum Wag i Miar Aliny i Juliusza Gustowskich, mieszczącego się w Sadach k. Poznania. Muzeum liczy ponad 400 eksponatów - przyrządów pomiarowych. Znaczną część kolekcji stanową wagi pochodzące z różnych kontynentów. Najstarszy eksponat - waga monetarna - pochodzi z 1770 r.

Zdjęcie 1                Zdjęcie 2                Zdjęcie 3                Zdjęcie 4

Komunikat z dnia 10.08.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Głównego Urzędu Miar opublikowany został komunikat o rozpoczęciu prac nad Strategią GUM, terenowej administracji miar i administracji probierczej na lata 2016 - 2020. Dla wszystkich zainteresowanych wyrażeniem swoich opinii zamieszczamy poniżej link do komunikatu:

http://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2015/prace-nad-strategia-glownego-urzedu-miar/


Komunikat z dnia 01.04.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Zespól Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu rozszerzył możliwości techniczne o wzorcowanie pehametrów i konduktometrów.

Komunikat z dnia 01.09.2014 r.

Informujemy, że od 01 września 2014 roku obowiązuje nowy cennik na usługi wzorcowania świadczone przez Zespół Laboratoriów Wzorcujacych Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu.


 

95 lat administracji miar

W tym roku Główny Urząd Miar obchodzi jubileusz 95-lecia. Główny Urząd Miar powstał w 1919 roku jako jedna z pierwszych instytucji w niepodleglej Polsce. 20 maja, w Światowym Dniu Metrologii odbędą się uroczystości związane z jubileuszem.

List Pani Janiny Marii Popowskiej Prezesa Głównego Urzędu Miar na obchody jubileuszu 95-lecia

 

 

Od dnia 20 grudnia 2013 r. Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu posiada dodatkowo akredytacje na wzorcowanie mikrometrów zewnętrznych. Pełen zakres akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (AP 084) dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.